Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Katedra za energetske pretvarače i pogone

 

 

ELEKTROTERMIJA

Aktuelno:

Nastava iz predmeta

 Energetski efikasni elektroternički procesi

 u školskoj 2019./2020. će se držati sredom, 15 - 18h,

od 16.3.2020. preko MS Teams (početak u 15:15)

  

Predmetni nastavnik: Zoran Radaković

Kabinet 77, Laboratorija 89

E-mail: radakovic@etf.rs

 

Saradnici:

Marko Novković, E-mail: novkovic@etf.rs

Milica Jevtić, E-mail: m.jevtic@etf.rs

 

Nastava

Nastavni plan i program  Content of the course

 

Predavanja Laboratorijske vežbe   Ispit

Zbirka zadataka: Elektrootporno Dielektricno Indukciono Elektrolučno zagrevanje

Korekcije Zbirke zadataka

Istraživanja

Mikroprocesorska regulacija temperature u elektrokomornoj peći