Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Katedra za energetske pretvarače i pogone

 

 

ELEKTROTERMIJA

Aktuelno:

Nastava iz predmeta

 Energetski efikasni elektroternički procesi

 u školskoj 2020/2021 je završena.

Informacije o ostalim aktivnostima na predmetu se mogu naći na MS Teams grupi.

  

Predmetni nastavnik: Zoran Radaković

Kabinet 77, Laboratorija 89

E-mail: radakovic@etf.rs

 

Saradnici:

Marko Novković, E-mail: novkovic@etf.rs

Milica Jevtić, E-mail: m.jevtic@etf.rs

 

Nastava

Nastavni plan i program  Content of the course

 

Predavanja Laboratorijske vežbe   Ispit

Zbirka zadataka: Elektrootporno Dielektricno Indukciono Elektrolučno zagrevanje

Korekcije Zbirke zadataka